Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Library


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

View Map
Directions

   
Osipov Yurii Sergeevich
(full list of publications)
| by years | scientific publications | by types |


Articles


   2016
1. V. I. Maksimov, Yu. S. Osipov, “Infinite-horizon boundary control of distributed systems”, Comput. Math. Math. Phys., 56:1 (2016), 14–25  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 4)

   2012
2. A. V. Kryazhimskiy, Yu. S. Osipov, “On the solvability of problems of guaranteeing control for partially observable linear dynamical systems”, Proc. Steklov Inst. Math., 277 (2012), 144–159  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 7)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 7)
3. Yu. S. Osipov, M. I. Zelikin, “Higher-order elastics and elastic hulls”, Russ. J. Math. Phys., 19:2 (2012), 234–243  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 2)
4. Yu. S. Osipov, M. I. Zelikin, “Multidimensional generalizations of Jacobi’s envelope theorem”, Russ. J. Math. Phys., 19:1 (2012), 101–106  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   2011
5. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, “Some algorithms for the dynamic reconstruction of inputs”, Proc. Inst. Math. Mech., 275, suppl. 1 (2011), S86–S120  mathnet  crossref  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 5)

   2010
6. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On dynamical regularization under random noise”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 125–137  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus

   2009
7. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. l. Maksimov, “N. N. Krasovskii's extremal shift method and problems of boundary control”, Autom. Remote Control, 70:4 (2009), 577–588  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)

   2010
8. A. V. Kryazhimskiy, Yu. S. Osipov, “Idealized program packages and problems of positional control with incomplete information”, Proc. Inst. Math. Mech., 268, suppl. 1 (2010), S155–S174  mathnet  crossref  isi (cited: 5)  elib  scopus (cited: 5)

   2006
9. Yu. S. Osipov, “Control packages: an approach to solution of positional control problems with incomplete information”, Russian Math. Surveys, 61:4 (2006), 611–661  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 15)  elib (cited: 7)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 16)

   2004
10. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “The method of extremal shift and optimization problems”, Proc. Inst. Math. Mech., 2004no. , suppl. 2, S91–S114  mathnet  mathscinet  zmath  elib
11. V. I. Berdyshev, A. B. Kurzhanskii, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, V. V. Rumyantsev, “Nikolai Nikolaevich Krasovskii (on the occasion of his 80th birthday)”, Proc. Inst. Math. Mech., 2004no. , suppl. 2, S1–S19  mathnet  mathscinet  zmath  elib

   2002
12. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Extremal problems with separable graphs”, Cybernet. Systems Anal., 38:2 (2002), 175–194  crossref  mathscinet  zmath

   2001
13. Yu. Osipov, L. Pandolfi, V. Maksimov, “Problems of dynamical reconstruction and robust boundary control: the case of the Dirichlet boundary conditions”, Distributed systems: optimization and economic-environmental applications (Ekaterinburg, 2000), J. Inverse Ill-Posed Probl., 9, no. 2, 2001, 149–162  crossref  mathscinet (cited: 5)  zmath  elib (cited: 9)  scopus (cited: 7)

   2000
14. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On an algorithmic criterion of the solvability of game problems for linear controlled systems”, Proc. Inst. Math. Mech., 2000no. , suppl. 1, S154–S162  mathnet  mathscinet  zmath  elib
15. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, “Dynamic inverse problems for parabolic systems”, Differ. Equ., 36:5 (2000), 643–661  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 9)
16. Yu. S. Osipov, L. Pandolfi, V. I. Maksimov, “The problem of robust boundary control: the case of Dirichlet boundary conditions”, Dokl. Math., 62:2 (2000), 205–207  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1999
17. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On Two-Dimensional Reduction in a Differential Game of Quality”, Proc. Steklov Inst. Math., 224 (1999), 198–211  mathnet  mathscinet  zmath

   1998
18. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Approximate linear reduction in a guidance-avoidance differential game”, Proc. Steklov Inst. Math., 220 (1998), 170–191  mathnet  mathscinet  zmath

   1997
19. A. V. Kryazhimskiǐ, V. l. Maksimov, Yu. S. Osipov, “Reconstruction of extremal perturbations in parabolic equations”, Comput. Math. Math. Phys., 37:3 (1997), 288–298  mathnet  mathscinet  zmath

   1996
20. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, “Dynamical inverse problems for systems with distributed parameters”, J. Inverse Ill-Posed Probl., 4:4 (1996), 267–282  crossref  mathscinet (cited: 8)  zmath

   1995
21. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On differential-evolutionary games”, Proc. Steklov Inst. Math., 211 (1995), 234–261  mathnet  mathscinet  zmath

   1994
22. Yu. S. Osipov, V. I. Maksimov, “On the stable reconstruction of controls in nonlinear distributed systems”, J. Optim. Theory Appl., 82:3 (1994), 485–501  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi  elib  scopus

   1993
23. Yu. S. Osipov, “On reconstruction of coefficients for differential equations”, Current problems of analysis and mathematical physics (Taormina, 1992), Univ. Roma “La Sapienza”, Rome, 1993, 195–199 (Italian)  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1992
24. Yu. S. Osipov, A. I. Korotkiĭ, “On dynamical restoration of parameters of elliptic systems”, Ill-posed problems in natural sciences (Moscow, 1991), VSP, Utrecht, 1992, 108–117  mathscinet (cited: 5)  zmath

   1991
25. Yu. S. Osipov, “Inverse problem of dynamics for systems described by parabolic inequality”, Modelling and inverse problems of control for distributed parameter systems (Laxenburg, 1989), Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 154, Springer, Berlin, 1991, 127–134  crossref  mathscinet (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   1992
26. A. I. Korotkiy, Yu. S. Osipov, “Dynamic modelling of parameters in hyperbolic systems”, Soviet J. Comput. Systems Sci., 30:3 (1992), 13–22  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1990
27. A. V. Kim, A. I. Korotkii, Yu. S. Osipov, “Inverse problems of the dynamics of parabolic systems”, J. Appl. Math. Mech., 54:5 (1990), 619–623 (1991)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)
28. Yu. S. Korbich, V. I. Maksimov, Yu. S. Osipov, “Dynamic modeling of controls in some parabolic systems”, J. Appl. Math. Mech., 54:3 (1990), 293–297  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)

   1989
29. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Ob ustoichivom pozitsionnom vosstanovlenii upravleniya po izmereniyam chasti koordinat”, Nekotorye zadachi upravleniya i ustoichivosti, UNTs AN SSSR, Sverdlovsk, 1989, 33–47  mathscinet (cited: 4)  zmath

   1988
30. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “O metodakh pozitsionnogo modelirovaniya upravleniya v dinamicheskikh sistemakh”, Kachestvennye voprosy teorii differentsialnykh uravnenii i upravlyaemykh sistem, AN SSSR, Ural. otd., Sverdlovsk, 1988, 34–44  mathscinet (cited: 3)
31. Yu. S. Osipov, A. P. Suetov, “Kachestvennye voprosy teorii optimizatsii konstruktsii”, Voprosy kachestvennoi teorii differentsialnykh uravnenii (Irkutsk, 1986), Nauka, Novosibirsk, 1988, 237–244  mathscinet (cited: 1)

   1990
32. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Stable solutions of inverse problems of the dynamics of controllable systems”, Proc. Steklov Inst. Math., 185 (1990), 143–164  mathnet  mathscinet  zmath

   1988
33. Yu. S. Osipov, “Control problems under insufficient information”, System modelling and optimization (Tokyo, 1987), Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 113, Springer, Berlin, 1988, 29–51  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)

   1987
34. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Obratnye zadachi dinamiki i upravlyaemye modeli”, Mekhanika i nauchno-tekhnicheskii progress, v. 1, Obschaya i prikladnaya mekhanika, Nauka, M., 1987, 196–211  mathscinet (cited: 6)
35. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “K regulyarizatsii vypukloi ekstremalnoi zadachi s netochno zadannymi ogranicheniyami. Prilozhenie k zadache optimalnogo upravleniya s fazovymi ogranicheniyami”, Nekotorye metody pozitsionnogo i programmnogo upravleniya, UNTs AN SSSR, Sverdlovsk, 1987, 34–54  mathscinet (cited: 9)
36. Yu. S. Osipov, “Zadachi dinamicheskogo vosstanovleniya”, Chislo i mysl, 10, Znanie, M., 1987, 7–27  mathscinet (cited: 2)

   1986
37. Yu. S. Osipov, A. V. Krjazhimskii, “Positional modeling of stochastic control in dynamical systems”, Stochastic optimization (Kiev, 1984), Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 81, Springer, Berlin, 1986, 696–704  crossref  mathscinet (cited: 2)

   1985
38. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Best approximation of the differentiation operator in the class of nonanticipatory operators”, Math. Notes, 37:2 (1985), 109–114  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 1)

   1984
39. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, “O modelirovanii parametrov dinamicheskoi sistemy”, Zadachi upravleniya i modelirovaniya v dinamicheskikh sistemakh, UNTs AN SSSR, Sverdlovsk, 1984, 47–68  mathscinet (cited: 3)
40. A. V. Krja{z̆}imskiĭ, Yu. S. Osipov, “On positional calculation of $\Omega$-normal controls in dynamical system”, Problems Control Inform. Theory/Problemy Upravlen. Teor. Inform., 13:6 (1984), 425–436  mathscinet (cited: 6)  scopus (cited: 14)
41. Yu. S. Osipov, A. P. Suetov, “Ob odnoi zadache Zh.-L. Lionsa”, Dokl. AN SSSR, 276:2 (1984), 288–291  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi

   1983
42. A. V. Kriazhimskii, V. I. Maksimov, Iu. S. Osipov, “On positional simulation in dynamic systems”, J. Appl. Math. Mech., 47:6 (1983), 709–714  crossref  mathscinet  isi  scopus (cited: 5)
43. Engrg. Cybernetics, 21:2 (1983), 38–47  mathscinet  scopus (cited: 16)
44. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, “O dinamicheskom reshenii operatornykh uravnenii”, Dokl. AN SSSR, 269:3 (1983), 552–556  mathscinet (cited: 5)  zmath  isi

   1981
45. Iu. S. Osipov, V. G. Pimenov, “On positional control under aftereffect in the controlling forces”, J. Appl. Math. Mech., 45:2 (1981), 159–163  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi  scopus (cited: 4)

   1980
46. A. I. Korotkii, Iu. S. Osipov, “On position control in distributed-parameter systems”, J. Appl. Math. Mech., 44:4 (1980), 431–435  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1979
47. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, S. P. Okhezin, “Zadachi upravleniya v sistemakh s raspredelennymi parametrami”, Dinamika upravlyaemykh sistem (Irkutsk, 1977), Nauka, Novosibirsk, 1979, 199–208  mathscinet (cited: 1)

   1978
48. A. I. Korotkii, Iu. S. Osipov, “Approximation in problems of position control of parabolic systems”, J. Appl. Math. Mech., 42:4 (1978), 631–637  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  scopus (cited: 1)
49. Iu. S. Osipov, V. G. Pimenov, “On the theory of differential games in systems with aftereffect”, J. Appl. Math. Mech., 42:6 (1978), 1061–1069  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  scopus (cited: 2)

   1977
50. Iu. S. Osipov, “Position control in parabolic systems”, J. Appl. Math. Mech., 41:2 (1977), 187–193  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 7)
51. Yu. S. Osipov, S. P. Okheizin, “K teorii pozitsionnogo upravleniya v giperbolicheskikh sistemakh”, Dokl. AN SSSR, 233:4 (1977), 551–554  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1976
52. Yu. S. Osipov, S. P. Okhezin, “K teorii differentsialnykh igr v parabolicheskikh sistemakh”, Dokl. AN SSSR, 226:6 (1976), 1267–1270  mathscinet (cited: 6)  zmath
53. L. P. Alesenko, Yu. S. Osipov, “O regulyarizatsii upravlenii v differentsialno-raznostnoi igre sblizheniya-ukloneniya”, Differents. uravneniya, 12:6 (1976), 999–1006  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1975
54. A. B. Kuržhanskiĭ, Yu. S. Osipov, “Minimax control and estimation problems in systems with distributed parameters”, Proceedings of the IFAC 6th World Congress (Boston/Cambridge, Mass., 1975), Part 1, IFAC, Düsseldorf, 1975, Paper No. 15.5, 11  mathscinet (cited: 1)
55. Yu. S. Osipov, “K teorii differentsialnykh igr v sistemakh s raspredelennymi parametrami”, Dokl. AN SSSR, 223:6 (1975), 1314–1317  mathscinet (cited: 14)  zmath
56. Yu. S. Osipov, “Ob odnoi differentsialnoi igre sblizheniya”, Differentsialnye igry i zadachi upravleniya, Tr. in-ta matem. i mekh. UNTs AN SSSR, 15, 1975, 157–166  mathscinet
57. J. Appl. Math. Mech., 39:5 (1975), 743–750  crossref  mathscinet  scopus (cited: 2)

   1974
58. N. N. Krasovskii, Yu. S. Osipov, “K teorii differentsialnykh igr s nepolnoi informatsiei”, Dokl. AN SSSR, 215 (1974), 780–783  mathscinet (cited: 5)  zmath

   1973
59. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Differential-difference game of encounter with a functional target set”, J. Appl. Math. Mech., 37 (1973), 1–10  crossref  mathscinet  zmath

   1972
60. A. B. Kurzhanskii, Yu. S. Osipov, “Ob optimalnom upravlenii pri ogranicheniyakh na fazovye koordinaty sistemy”, Optimalnye i adaptivnye sistemy, Tr. 4 Vsesoyuz. sov. po avtomat. upr. (Tbilisi, 1968), Nauka, M., 1972, 124–133 (Russian)  mathscinet
61. Yu. S. Osipov, “Minimaksnoe pogloschenie v differentsialno-raznostnykh igrakh”, Dokl. AN SSSR, 203 (1972), 32–35  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1971
62. Iu. S. Osipov, “On the theory of differential games of systems with aftereffect”, J. Appl. Math. Mech., 35 (1971), 262–272  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 6)
63. Iu. S. Osipov, “A differential guidance game for systems with aftereffect”, J. Appl. Math. Mech., 35 (1971), 92–99  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 9)
64. Yu. S. Osipov, “Lineinye differentsialno-raznostnye igry”, Dokl. AN SSSR, 197:5 (1971), 1022–1025  mathnet  mathscinet (cited: 9)  mathscinet (cited: 9)  zmath
65. Yu. S. Osipov, “Differentsialnye igry sistem s posledeistviem”, Dokl. AN SSSR, 196:4 (1971), 779–782  mathnet  mathscinet (cited: 13)  mathscinet (cited: 13)  zmath
66. N. N. Krasovskii, Yu. S. Osipov, “Linear differential-difference games”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 197:4 (1971), 777–780  mathnet  mathscinet  zmath

   1970
67. A. B. Kurzhanskiy, Yu. S. Osipov, “A control problem with restricted coordinates”, Engrg. Cybernetics, 8:5 (1970), 841–847  mathscinet
68. A. B. Kurzhanskiy, Yu. S. Osipov, “Programmed pursuit in linear systems”, Engrg. Cybernetics, 8:3 (1970), 430–443  mathscinet  mathscinet  zmath

   1969
69. A. B. Kurzhanskii, Iu. S. Osipov, “On control problems with restricted coordinates”, J. Appl. Math. Mech., 33 (1969), 682–695 (1970)  crossref  mathscinet  scopus (cited: 3)
70. A. B. Kurzhanskii, Yu. S. Osipov, “K upravleniyu lineinoi sistemoi obobschennymi vozdeistviyami”, Differents. uravneniya, 5:8 (1969), 1360–1370  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 6)  zmath

   1968
71. A. B. Kurzhanskii, Iu. S. Osipov, “The problem of control with bounded phase coordinates”, J. Appl. Math. Mech., 32 (1968), 188–195  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  scopus (cited: 3)

   1965
72. Iu. S. Osipov, “On the reduction principle in critical cases of stability of the motion of time-lag systems”, J. Appl. Math. Mech., 29 (1965), 963–974  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  scopus (cited: 1)
73. Yu. S. Osipov, “O stabilizatsii nelineinykh upravlyaemykh sistem s zapazdyvaniem v kriticheskom sluchae odnogo nulevogo kornya”, Differents. uravneniya, 1:7 (1965), 908–922  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
74. Yu. S. Osipov, “O stabilizatsii upravlyaemykh sistem s zapazdyvaniem”, Differents. uravneniya, 1:5 (1965), 605–618  mathnet (cited: 20)  mathscinet (cited: 14)  zmath

Books


   1995
75. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, Inverse problems for ordinary differential equations: dynamical solutions, Gordon and Breach Science Publishers, Basel, 1995 , xx+625 pp.  mathscinet (cited: 88)  zmath

Information matherials


   2010
76. Yu. S. Osipov, “Opening address at the International Conference dedicated to the centenary of L. S. Pontryagin's birth, Moscow, June 17, 2008”, Proc. Steklov Inst. Math., 268 (2010), 1–4  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

Personalia


   2013
77. I. V. Volovich, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. A. Logunov, G. I. Marchuk, V. A. Matveev, Yu. S. Osipov, B. E. Paton, V. A. Sadovnichii, “Vasilii Sergeevich Vladimirov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 68:1 (2013), 175–182  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
78. V. I. Berdyshev, Yu. F. Dolgii, A. F. Kleimenov, A. B. Kurzhanskii, V. I. Maksimov, Yu. S. Osipov, V. P. Prokopev, V. E. Tretyakov, A. E. Shneider, “Sergei Nikanorovich Shimanov. (K devyanostoletiyu so dnya rozhdeniya)”, Tr. IMM UrO RAN, 19, no. 1, 2013, 5–11  mathnet  mathscinet
79. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, E. A. Volkov, V. A. Il'in, B. S. Kashin, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, N. N. Kudryavtsev, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, S. A. Telyakovskii, “His mathematical century (to the memory of Sergei Mikhailovich Nikol'skii)”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 591–594  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2012
80. S. N. Bagaev, B. K. Vodolaga, R. I. Il'kaev, B. M. Koval'chuk, G. N. Kulipanov, Yu. S. Osipov, N. N. Ponomarev-Stepnoi, N. A. Ratakhin, G. N. Rykovanov, V. A. Simonenko, A. N. Skrinsky, V. E. Fortov, “Evgenii Nikolaevich Avrorin (on his 80th birthday)”, Phys. Usp., 55:8 (2012), 841–842  mathnet  crossref  crossref  isi  elib

   2011
81. A. F. Andreev, Yu. Yu. Balega, D. A. Varshalovich, V. V. Zheleznyakov, L. M. Zelenyi, N. S. Kardashev, V. A. Matveev, Yu. S. Osipov, Yu. N. Pariiskii, A. M. Finkel'shtein, A. M. Cherepashchuk, B. M. Shustov, “Aleksandr Alekseevich Boyarchuk (on his 80th birthday)”, Phys. Usp., 54:6 (2011), 655–657  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi  elib
82. A. F. Andreev, S. N. Bagaev, A. A. Boyarchuk, D. A. Varshalovich, E. P. Velikhov, N. S. Kardashev, M. Ya. Marov, V. A. Matveev, G. A. Mesyats, Yu. S. Osipov, A. M. Cherepashchuk, B. M. Shustov, “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman”, Phys. Usp., 54:5 (2011), 537–538  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi  elib

   2010
83. V. V. Benyash-Krivets, A. B. Zhizhchenko, E. I. Zel'manov, A. A. Mal'tsev, G. A. Margulis, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, “Vladimir Petrovich Platonov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 65:3 (2010), 593–596  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
84. S. V. Bolotin, A. A. Gonchar, S. P. Konovalov, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, Ya. V. Tatarinov, D. V. Treschev, L. D. Faddeev, “Valerii Vasil'evich Kozlov has turned 60 years old”, Russian Math. Surveys, 65:2 (2010), 389–395  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
85. V. S. Vladimirov, V. G. Kadyshevskii, A. A. Logunov, V. A. Matveev, Yu. S. Osipov, B. E. Paton, E. M. Primakov, V. A. Rubakov, V. A. Sadovnichii, A. N. Sisakyan, A. N. Skrinsky, D. V. Shirkov, “In memory of Al'bert Nikiforovich Tavkhelidze”, Phys. Usp., 53:4 (2010), 425–426  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi
86. A. F. Andreev, A. L. Aseev, E. P. Velikhov, A. A. Gorbatsevich, Yu. V. Gulyaev, A. E. Zhukov, L. V. Keldysh, G. Ya. Krasnikov, N. N. Ledentsov, Yu. S. Osipov, R. A. Suris, V. E. Fortov, “Zhores Ivanovich Alferov (on his 80th birthday)”, Phys. Usp., 53:3 (2010), 319–320  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi  elib
87. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi
88. A. V. Arutyunov, Yu. N. Bibikov, F. P. Vasil'ev, I. V. Gaishun, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, I. T. Kiguradze, S. K. Korovin, L. D. Kudryavtsev, A. B. Kurzhanskii, S. A. Mazanik, E. K. Makarov, A. A. Martynyuk, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Pliss, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichy, A. M. Samoilenko, T. K. Shemjakina, “Nikolai Alekseevich Izobov (A tribute in honor of his 70th birthday)”, Differ. Equ., 46:1 (2010), 1–7  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   2009
89. S. M. Aldoshin, D. V. Anosov, G. G. Chernyi, V. N. Chubarikov, S. V. Emel'yanov, L. D. Faddeev, A. T. Fomenko, A. A. Gonchar, A. I. Grigor'ev, V. A. Il'in, M. P. Kirpichnikov, S. K. Korovin, M. V. Koval'chuk, V. V. Kozlov, A. B. Kurzhanskii, G. I. Marchuk, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. M. Okunev, Yu. S. Osipov, B. E. Paton, V. P. Skulachev, V. A. Tkachuk, E. P. Velikhov, Yu. I. Zhuravlev,, “Viktor Antonovich Sadovnichii. A tribute in honor of his seventieth birthday”, Differ. Equ., 45:4 (2009), 465–476  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib

   2010
90. V. I. Berdyshev, M. I. Gusev, N. N. Krasovskii, Yu. S. Osipov, V. N. Ushakov, A. G. Chentsov, “Aleksandr Borisovich Kurzhanskii (on the occasion of his 70th birthday)”, Proc. Inst. Math. Mech., 269, suppl. 1 (2010), S1–S5  mathnet  crossref  elib
91. V. I. Berdyshev, S. V. Emel'yanov, A. B. Kurzhanskii, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, “Nikolai Nikolaevich Krasovskii (on the occasion of his 85th birthday)”, Proc. Inst. Math. Mech., 268, suppl. 1 (2010), S1–S14  mathnet  crossref  isi  elib  scopus

   2009
92. D. V. Anosov, F. L. Chernous'ko, S. V. Emel'yanov, R. V. Gamkrelidze, V. A. Il'in, S. K. Korovin, A. B. Kurzhanskii, G. I. Marchuk, V. M. Matrosov, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Pliss, “Nikolai Nikolaevich Krasovskii (A tribute in honor of his eighty-fifth birthday)”, Differ. Equ., 45:10 (2009), 1401–1407  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   2008
93. Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, D. V. Bykov, F. L. Chernous'ko, A. A. Logunov, S. Yu. Dobrokhotov, M. V. Karasev, “Fiftieth anniversary of research and teaching by Viktor Pavlovich Maslov”, Theoret. and Math. Phys., 155:2 (2008), 674–677  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
94. O. M. Belotserkovskii, I. S. Lomov, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, I. A. Shishmarev, “Vladimir Aleksandrovich Il'in (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 63:6 (2008), 1163–1172  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
95. Yu. S. Osipov, L. D. Faddeev, “Sergei Petrovich Novikov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 63:2 (2008), 201–203  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
96. E. B. Aleksandrov, Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, S. N. Bagaev, N. A. Borisevich, A. G. Zabrodskii, A. A. Kaplyanskii, Yu. S. Osipov, Yu. A. Osip'yan, Yu. K. Pozhela, R. A. Suris, E. D. Trifonov, “In memory of Karl Karlovich Rebane”, Phys. Usp., 51:4 (2008), 419–420  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi

   2007
97. V. I. Arnol'd, V. S. Vladimirov, V. V. Kozlov, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, B. E. Paton, A. N. Sisakyan, A. D. Sukhanov, L. D. Faddeev, K. V. Frolov, “Yurii Alekseevich Mitropol'skii (on his 90th birthday)”, Russian Math. Surveys, 62:4 (2007), 829–835  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus
98. V. V. Arestov, V. I. Berdyshev, O. V. Besov, N. N. Krasovskii, S. M. Nikol'skii, S. I. Novikov, Yu. S. Osipov, S. A. Telyakovskii, N. I. Chernykh, V. T. Shevaldin, “Yurii Nikolaevich Subbotin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 62:2 (2007), 403–406  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2006
99. O. V. Besov, V. S. Vladimirov, V. V. Kozlov, S. M. Nikol'skii, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, V. A. Sadovnichii, “Vladimir Aleksandrovich Kondrat'ev (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 61:6 (2006), 1189–1197  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
100. I. V. Andreev, V. L. Ginzburg, A. V. Gurevich, I. M. Dremin, N. S. Kardashev, L. V. Keldysh, O. N. Krokhin, G. A. Mesyats, Yu. S. Osipov, V. I. Ritus, I. I. Roizen, V. Ya. Fainberg, “In memory of Evgenii L'vovich Feinberg”, Phys. Usp., 49:6 (2006), 659–660  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi

   2005
101. S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, A. A. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, I. V. Gaishun, N. A. Izobov, T. K. Shemyakina, “Sergei Konstantinovich Korovin (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differ. Equ., 41:5 (2005), 599–611  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib
102. O. M. Belotserkovskii, E. P. Velikhov, V. A. Ilin, S. P. Kapitsa, V. V. Kozlov, S. K. Korovin, D. P. Kostomarov, G. G. Malinetskii, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, A. A. Petrov, Yu. P. Popov, V. A. Sadovnichii, V. S. Stepin, B. N. Chetverushkin, “Sergei Pavlovich Kurdyumov”, Differents. uravneniya., 41:4 (2005), 570–572  mathnet  mathscinet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)
103. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, E. P. Velikhov, et al., “Sergei Pavlovich Kurdyumov (1928–2004)”, Comput. Math. Math. Phys., 45:5 (2005), 909–911  mathnet  mathscinet  zmath  elib
104. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, E. P. Velikhov, V. S. Stëpin, O. M. Belotserkovskii, A. A. Petrov, Yu. P. Popov, E. L. Akim, A. V. Zabrodin, D. A. Koryagin, G. G. Malinetskii, G. K. Borovin, D. P. Kostomarov, B. N. Chetverushkin, S. P. Kapitsa, V. A. Dorodnitsyn, G. G. Elenin, N. V. Zmitrenko, E. N. Knyazeva, E. S. Kurkina, A. P. Mikhailov, G. Yu. Riznichenko, V. L. Romanov, “Sergei Pavlovich Kurdyumov (18.11.1928–2.12.2004)”, Matem. modelirovanie, 17:2 (2005), 126–128  mathnet  mathscinet (cited: 2)

   2004
105. D. V. Anosov, R. V. Gamkrelidze, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, S. K. Korovin, A. B. Kurzhanskii, G. I. Marchuk, V. M. Matrosov, E. F. Mishchenko, E. I Moiseev., Yu. S. Osipov, V. A. Pliss, V. V. Rumyantsev, F. L. Chernous'ko, “Nikolaĭ Nikolaevich Krasovskiĭ (on the occasion of his eightieth birthday)”, Differ. Equ., 40:11 (2004), 1517–1532  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
106. K. A. Valiev, E. P. Velikhov, I. V. Gaishun, V. A. Gelovani, A. A. Gonchar, Yu. V. Gulyaev, V. A. Il'in, N. A. Izobov, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichy, T. K. Shemjakina, Yu. S. Popkov, V. L. Arlazarov, “Stanislav Vasil'evich Emel'yanov (A Tribute in Honor of His 75th Birthday)”, Differ. Equ., 40:5 (2004), 621–624  mathnet  crossref  mathscinet
107. N. S. Bakhvalov, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, S. V. Emel'yanov, Yu. I. Zhuravlev, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, S. K. Korovin, L. D. Kudryavtsev, O. B. Lupanov, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, D. E. Okhotsimskii, P. L. Ul'yanov, L. D. Faddeev, E. I. Shemyakin, “Viktor Antonovich Sadovnichii (A tribute in honor of his sixty-fifth birthday)”, Differ. Equ., 40:4 (2004), 467–476  mathnet  crossref  mathscinet

   2003
108. Yu. S. Osipov, V. I. Berdyshev, A. M. Il'in, A. I. Korotkii, V. V. Samofalov, S. S. Titov, O. N. Ul'yanov, O. B. Khairullina, “Anatolii Fedorovich Sidorov (1933–1999)”, Proc. Inst. Math. Mech., 2003no. , suppl. 2, S1–S7  mathnet  mathscinet  zmath  elib
109. Yu. S. Osipov, “O Sergee Nikanoroviche Shimanove”, Izv. Ural. gos. un-ta. Matem. Mekh., 2003, no. 5(26), 6  mathscinet  zmath
110. D. V. Anosov, V. I. Arnol'd, V. M. Buchstaber, V. A. Golubeva, A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, S. P. Konovalov, L. D. Kudryavtsev, V. P. Leksin, O. B. Lupanov, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, M. M. Postnikov, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, L. D. Faddeev, A. V. Chernavskii, “Andrei Andreevich Bolibrukh (obituary)”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1185–1189  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
111. A. A. Bolibrukh, A. A. Gonchar, I. V. Volovich, V. G. Kadyshevskii, A. A. Logunov, G. I. Marchuk, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, L. D. Faddeev, D. V. Shirkov, “Vasilii Sergeevich Vladimirov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 58:1 (2003), 199–209  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
112. T. D. Venttsel', V. S. Vladimirov, V. V. Zhikov, A. M. Il'in, V. A. Il'in, V. A. Kondrat'ev, L. D. Kudryavtsev, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, Yu. S. Osipov, E. V. Radkevich, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, L. D. Faddeev, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, A. A. Shkalikov, “Ol'ga Arsen'evna Oleinik (obituary)”, Russian Math. Surveys, 58:1 (2003), 161–172  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
113. V. G. Kadyshevskii, A. A. Komar, O. N. Krokhin, A. A. Logunov, A. I. Malakhov, V. A. Matveev, Yu. S. Osipov, V. A. Rubakov, A. N. Sisakyan, A. N. Skrinsky, A. N. Tavkhelidze, D. V. Shirkov, “In memory of Aleksandr Mikhailovich Baldin”, Phys. Usp., 46:7 (2003), 769–771  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi
114. O. M. Belotserkovskii, S. V. Emel'yanov, S. K. Korovin, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, A. A. Samarskii, T. K. Shemjakina, “Vladimir Aleksandrovich Il'in (A Tribute in Honor of His Seventy-Fifth Birthday)”, Differ. Equ., 39:5 (2003), 609–613  mathnet  crossref  mathscinet

   2002
115. A. A. Bolibrukh, A. G. Vitushkin, V. S. Vladimirov, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. G. Sergeev, P. L. Ul'yanov, L. D. Faddeev, E. M. Chirka, “Andrei Aleksandrovich Gonchar (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 57:1 (2002), 191–198  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)
116. Zh. I. Alferov, V. L. Ginzburg, B. P. Zakharchenya, Yu. M. Kagan, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, G. A. Mesyats, Yu. S. Osipov, Yu. A. Osip'yan, V. V. Ustinov, G. I. Kharus, V. A. Chereshnev, “In memory of Isaak Mikhailovich Tsidil'kovskii”, Phys. Usp., 45:7 (2002), 779–780  mathnet  crossref  crossref  isi
117. V. M. Babich, R. R. Gadyl'shin, A. R. Danilin, S. Yu. Dobrokhotov, V. A. Il'in, L. A. Kalyakin, E. F. Mishchenko, V. Yu. Novokshenov, Yu. S. Osipov, M. D. Ramazanov, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, “Arlen Mikhailovich Il'in (A tribute in honor of his 70th birthday)”, Differ. Equ., 38:8 (2002), 1075–1080  mathnet  crossref  mathscinet
118. Yu. N. Bibikov, N. A. Izobov, V. A. Il'in, V. A. Kondratiev, N. N. Krasovskii, L. D. Kudryavtsev, G. A. Leonov, V. M. Millionshchikov, Yu. S. Osipov, S. Yu. Pilyugin, N. Kh. Rozov, “Viktor Aleksandrovich Pliss (A tribute in honor of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 38:2 (2002), 155–163  mathnet  crossref  mathscinet

   2001
119. Yu. S. Osipov, “100 let so dnya rozhdeniya akademika M. A. Lavrenteva”, Vestn. RAN, 71:5 (2001), 424–428  mathscinet

   2000
120. D. V. Anosov, A. A. Bolibrukh, V. P. Maslov, Yu. S. Osipov, “Anatolii Dmitrievich Myshkis (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 55:3 (2000), 597–599  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
121. A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, L. D. Kudryavtsev, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, L. D. Faddeev, “Faramaz Gazanfar ogly Maksudov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 55:6 (2000), 1131–1134  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1999
122. A. F. Andreev, V. N. Bol'shakov, A. A. Boyarchuk, Yu. A. Izyumov, G. A. Mesyats, Yu. S. Osipov, Yu. A. Osip'yan, A. M. Prokhorov, G. G. Taluts, E. A. Turov, V. V. Ustinov, I. M. Tsidil'kovskii, “In memory of Sergei Vasil'evich Vonsovskii”, Phys. Usp., 42:1 (1999), 101–102  mathnet  crossref  crossref  isi
123. V. V. Aleksandrov, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, A. I. Grigor'ev, S. S. Grigoryan, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, S. K. Korovin, D. P. Kostomarov, L. D. Kudryavtsev, L. S. Logunov, O. B. Lupanov, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, A. A. Samarskii, P. L. Ul'yanov, L. D. Faddeev, A. T. Fomenko, “Viktor Antonovich Sadovnichiǐ (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differ. Equ., 35:4 (1999), 433–446  mathnet  mathscinet
124. A. V. Arutyunov, M. I. Gusev, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, F. L. Chernous'ko, “Aleksandr Borisovich Kurzhanskiǐ (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differ. Equ., 35:11 (1999), 1463–1473  mathnet  mathscinet
125. M. I. Zelikin, V. A. Il'in, N. N. Krasovskii, V. L. Makarov, V. P. Maslov, Yu. S. Osipov, V. M. Tikhomirov, T. M. Eneev, I. R. Shafarevich, A. V. Yablokov, “Lyudmila Filippovna Zelikina”, Differ. Equ., 35:6 (1999), 856–857  mathnet  mathscinet
126. N. A. Bobylev, A. A. Gonchar, Yu. I. Zhuravlev, V. A. Il'in, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, I. M. Makarov, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, A. A. Samarskii, “Stanislav Vasil'evich Emel'yanov (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 35:5 (1999), 577–591  mathnet  mathscinet
127. V. N. Abrashin, A. A. Arsen'ev, I. V. Gaishun, A. V. Gulin, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, D. P. Kostomarov, S. P. Kurdyumov, Yu. S. Osipov, Yu. P. Popov, V. A. Sadovnichii, “Aleksandr Andreevich Samarskiǐ (on the occasion of his eightieth birthday)”, Differ. Equ., 35:2 (1999), 145–150  mathnet  mathscinet

   1998
128. O. M. Belotserkovskii, S. V. Emel'yanov, S. K. Korovin, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, A. A. Samarskii, “Vladimir Aleksandrovich Il'in (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 53:6 (1998), 1381–1386  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
129. S. V. Emel'yanov, S. K. Korovin, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, A. A. Samarskii, T. K. Shemjakina, “Vladimir Aleksandrovich Il'in (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 34:5 (1998), 577–595  mathnet  mathscinet

   1997
130. V. I. Arnol'd, A. A. Bolibrukh, R. V. Gamkrelidze, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, L. D. Faddeev, “Dmitrii Viktorovich Anosov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 437–445  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
131. V. S. Vladimirov, E. F. Mishchenko, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, A. M. Samoilenko, K. V. Frolov, “Yurii Alekseevich Mitropol'skii (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:1 (1997), 233–236  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
132. D. V. Anosov, A. A. Bolibrukh, V. A. Vassiliev, A. M. Vershik, A. A. Gonchar, M. L. Gromov, S. M. Gusein-Zade, V. M. Zakalyukin, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, M. L. Kontsevich, Yu. I. Manin, A. I. Neishtadt, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, M. B. Sevryuk, Ya. G. Sinai, A. N. Tyurin, L. D. Faddeev, B. A. Khesin, A. G. Khovanskii, “Vladimir Igorevich Arnol'd (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:5 (1997), 1117–1139  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
133. E. N. Avrorin, R. I. Ilkaev, V. N. Mikhailov, E. A. Negin, Yu. S. Osipov, Yu. A. Romanov, A. N. Skrinsky, Yu. A. Trutnev, “In memory of Yulii Borisovich Khariton”, Phys. Usp., 40:12 (1997), 1261–1262  mathnet  crossref  crossref  isi

   1996
134. A. M. Denisov, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, Yu. S. Osipov, A. A. Samarskii, A. G. Sveshnikov, “Andrei Nikolaevich Tikhonov (on the occasion of the ninetieth anniversary of his birth)”, Differential Equations, 32:10 (1996), 1297–1299 (1997)  mathnet  mathscinet  zmath  isi
135. O. V. Besov, V. M. Buchstaber, A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, S. V. Konyagin, L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. Yu. Popov, V. A. Sadovnichii, A. F. Sidorov, Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, P. L. Ul'yanov, N. I. Chernykh, “Sergei Borisovich Stechkin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 51:6 (1996), 1007–1014  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
136. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, N. G. Basov, E. P. Velikhov, B. B. Kadomtsev, L. V. Keldysh, G. A. Mesyats, V. V. Migulin, Yu. S. Osipov, “Aleksandr Mikhailovich Prokhorov (on his eightieth birthday)”, Phys. Usp., 39:7 (1996), 755–756  mathnet  crossref  crossref  isi

   1995
137. V. A. Il'in, L. D. Kudryavtsev, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, “Ol'ga Arsen'evna Oleinik (on the occasion of her seventieth birthday)”, Differential Equations, 31:7 (1995), 1035–1055  mathnet  mathscinet  isi
138. Yu. S. Osipov, A. A. Gonchar, S. P. Novikov, V. I. Arnol'd, G. I. Marchuk, P. P. Kulish, V. S. Vladimirov, E. F. Mishchenko, “Lyudvig Dmitrievich Faddeev (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:3 (1995), 643–659  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
139. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, V. S. Vladimirov, E. A. Volkov, V. K. Dzyadyk, V. A. Il'in, B. S. Kashin, N. P. Korneichuk, L. D. Kudryavtsev, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, S. B. Stechkin, S. A. Telyakovskii, V. N. Temlyakov, P. L. Ul'yanov, “Sergei Mikhailovich Nikol'skii (on his ninetieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:6 (1995), 1321–1327  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1994
140. E. N. Avrorin, A. V. Belugin, V. S. Bosamykin, R. I. Ilkaev, G. A. Kirillov, V. N. Mikhailov, E. A. Negin, Yu. S. Osipov, Yu. A. Romanov, A. N. Skrinsky, I. D. Sofronov, L. M. Timonin, Yu. A. Trutnev, “Yuliǐ Borisovich Khariton (on his 90th birthday)”, Phys. Usp., 37:3 (1994), 317–319  mathnet  crossref  crossref  isi
141. A. A. Arsen'ev, A. V. Bitsadze, A. A. Dorodnitsyn, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, S. P. Kurdyumov, Yu. S. Osipov, “Aleksandr Andreevich Samarskiǐ (on the occasion of his seventy-fifth birthday)”, Differ. Equ., 30:7 (1994), 1027–1029  mathnet  mathscinet

   1993
142. M. M. Lavrent'ev, N. N. Krasovskii, Yu. S. Osipov, A. N. Tikhonov, V. V. Vasin, K. N. Gur'yanova, I. V. Mel'nikova, “Valentin Konstantinovich Ivanov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 48:5 (1993), 147–153  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1991
143. N. N. Krasovskii, L. D. Kudryavtsev, G. A. Leonov, Yu. S. Osipov, S. Yu. Pilyugin, “Viktor Aleksandrovich Pliss (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya)”, Differents. uravneniya, 27:12 (1991), 2186–2189  mathnet  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1990
144. I. I. Vorovich, A. Yu. Ishlinskii, M. A. Krasnosel'skii, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, V. A. Marchenko, V. P. Maslov, Yu. A. Mitropol'skii, L. V. Ovsyannikov, Yu. S. Osipov, A. N. Sharkovskii, “Anatolii Dmitrievich Myshkis (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 45:4 (1990), 207–210  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1986
145. A. G. Vitushkin, M. I. Zelikin, N. N. Krasovskii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, K. A. Sitnikov, “Nicolai Terent'evich Tynyanskii (obituary)”, Russian Math. Surveys, 41:4 (1986), 173–174  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

Miscellaneous


   2008
146. Tr. IMM UrO RAN, 14, no. 1, ed. Yu. S. Osipov, 2008 , 224 pp.  mathnet

   2007
147. Gruppy i grafy, Sb. nauch. trudov, Tr. IMM UrO RAN, 13, no. 1, ed. Yu. S. Osipov, 2007 , 198 pp.  mathnet
148. Tr. IMM UrO RAN, 13, no. 2, ed. Yu. S. Osipov, 2007 , 235 pp.  mathnet
149. Tr. IMM UrO RAN, 13, no. 3, ed. Yu. S. Osipov, 2007 , 162 pp.  mathnet
150. Tr. IMM UrO RAN, 13, no. 4, ed. Yu. S. Osipov, 2007 , 191 pp.  mathnet

   2006
151. Upravlenie, ustoichivost i obratnye zadachi dinamiki, Sbornik nauchnykh trudov, Tr. IMM UrO RAN, 12, no. 2, ed. Yu. S. Osipov, 2006 , 215 pp.  mathnet  zmath

   2005
152. Dinamicheskie sistemy i problemy upravleniya, Sbornik nauchnykh trudov, Tr. IMM UrO RAN, 11, no. 1, ed. Yu. S. Osipov, 2005 , 242 pp.  mathnet  zmath
153. Teoriya funktsii, Sbornik nauchnykh trudov, Tr. IMM UrO RAN, 11, no. 2, ed. Yu. S. Osipov, 2005 , 204 pp.  mathnet  zmath

   2001
154. Yu. S. Osipov, “Opening address”, Phys. Usp., 44:10 (2001), 1020–1023  mathnet  crossref  crossref  isi
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2018